LEGAL DISCLAIMER

 

VOORWAARDEN & CONDITIES

Algemene voorwaarden

 

Art.1: Definitie koper en identiteit van de ondernemer

  1. Koper is die natuurlijke of rechtspersoon welke onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden een bestelling doet van enig artikel, product, zoals aangeboden op de site van thehangoverclub.be.
  2. Identiteit van de ondernemer

KOLLEKTIV PRODUCTIONS

Adres: Zegeplein 14

Telefoonnummer : 0498 52 13 38

Email : hello@thehangoverclub.be

Ondernemingsnummer: 0694616109

BTW nummer: BE0694616109

Bank: FORTIS

IBAN: BE51 0018 7600 5662

 

Art.2: Toepasselijkheid

o Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van tessakoops.com (hierna te noemen: THE HANGOVER CLUB) zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (=Voorwaarden) van toepassing.

o Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

o Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door THE HANGOVER CLUB worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

o Deze voorwaarden respecteren de rechten van de koper die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Art.3: Aanbiedingen/overeenkomsten

o Alle aanbiedingen van THE HANGOVER CLUB zijn vrijblijvend en THE HANGOVER CLUB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

o Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door THE HANGOVER CLUB. THE HANGOVER CLUB is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt THE HANGOVER CLUB dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Art.4: Prijzen en betalingen

o De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW in België, maar exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De handeling- en verzendkosten worden al naar gelang de plaats van aflevering berekend.

o De koper betaalt het volledige bedrag, inclusief verzendkosten vooraf via Paypal, iDeal of overboeking per bank. De betaling is geschied op het moment dat THE HANGOVER CLUB het totale bedrag op de bankrekening heeft staan. De koper kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

o De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

o In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Art.5: Levering

o THE HANGOVER CLUB hanteert een maximale levertermijn van 5 weken, tenzij anders is overeengekomen met de koper. Wanneer de bestelde producten niet binnen 5 weken geleverd worden, heeft koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling welke door verkoper ontvangen moet zijn.

o De door THE HANGOVER CLUB opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

o Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Art.6: Reclames en aansprakelijkheid

o Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de levering aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient koper THE HANGOVER CLUB daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering op de hoogte te stellen.

 

Art.7: Bestellingen/communicatie

o Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en THE HANGOVER CLUB, dan wel tussen THE HANGOVER CLUB en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en THE HANGOVER CLUB, is THE HANGOVER CLUB niet aansprakelijk.

 

Art.8: Persoonsgegevens

o THE HANGOVER CLUB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die koper THE HANGOVER CLUB verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld.

o De persoonlijke informatie betreft alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.

o THE HANGOVER CLUB zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door koper en THE HANGOVER CLUB overeengekomen opdracht.

o Koper kan de persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of email) verzoek hiertoe aan THE HANGOVER CLUB te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien koper verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient koper dat schriftelijk te melden. THE HANGOVER CLUB zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

 

Art.9: Diversen

o Indien koper aan THE HANGOVER CLUB schriftelijk opgave doet van een adres, is THE HANGOVER CLUB gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan THE HANGOVER CLUB schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

o Wanneer door THE HANGOVER CLUB gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat THE HANGOVER CLUB deze Voorwaarden coulant toepast.

o Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met THE HANGOVER CLUB in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door THE HANGOVER CLUB vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

o THE HANGOVER CLUB is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Art.10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

o Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

o Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Close Cart
Back to top